Tệp đính kèm
363/UB-QĐ
Số văn bản 363
Ký hiệu UB-QĐ
Ngày ban hành 15/08/2005
Người ký Hoàng Đức Nghi
Trích yếu Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Về việc: Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao
__________________ 
 BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Nghị định số 11/CP ngày 20/2/1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;
- Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7189/ĐP1 ngày 14/12/1995 về việc giao cho Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công bố tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triển của các tỉnh;
- Theo đề nghị của UBND các tỉnh miền núi, vùng cao và các tỉnh có miền núi;
- Căn cứ kết quả xét duyệt của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ, các ngành liên quan về 3 khu vực miền núi, vùng cao;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận (đợt II) 3 khu vực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triển của các tỉnh (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Ba khu vực miền núi vùng cao là căn cứ để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh miền núi, vùng cao và các tỉnh có miền núi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
ỦY  BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
HOÀNG ĐỨC NGHI (đã ký)

 ___________________________
DANH MỤC BA KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG CAO
TỈNH HÀ GIANG


Huyện, thị xã

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Bắc Quang

 

 

01. Xã Tân Thành
02. Xã Thượng Bình

2. Yên Minh

 

 

01. Xã Du Tiến
 02. Xã Mậu Long

Toàn tỉnh

 

 

4 xã

TỈNH KON TUM


Huyện, thị xã

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Đăk Glei

01. Thị trấn Đăk Glei

 

01. Xã Đăk Man

2. Ngọc Hồi

 

01. Xã Đăk Dục

 

3. Đăk Hà

 

01. Xã Ngọc Wang

 

4. Kon Plong

01. Thị trấn Kon Plong

 

01. Xã Pờ Ê

5. Thị xã Kon Tum

 

01. Xã Đăk Rơ Wa

 

Toàn tỉnh

2 thị trấn

3 xã

2 xã

TỈNH THÁI NGUYÊN


Huyện, thị xã

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Phổ Yên

 

01. Xã Vạn Phái

 

2. Phú Bình

 

01. Xã Tân Đức
02. Xã Đồng Liên

 

Toàn tỉnh

 

3 xã

 

TỈNH PHÚ THỌ


Huyện, thị xã

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Đoan Hùng

01. Xã Sóc Đăng
02. Thị trấn Đoan Hùng

01. Xã Phương Trung
02. Xã Phong Phú
03. Xã Hùng Quan

 

2. Tam Thanh

01. Xã Hương Nộn
02. Xã Cổ Tiết
03. Xã Hoàng Xá
04. Thị trấn Hưng Hoá

01. Xã Thượng Nông
02. Xã Hiền Quan
03. Xã Tứ Mỹ
04. Xã Trung Thịnh
05. Xã Thạch Đồng
06. Xã Thanh Uyên
07. Xã Hùng Đô
08. Xã Phương Thịnh
09. Xã Văn Lương
10. Xã Hương Nha
11. Xã Dậu Dương

 

3. Phong Châu

01. Xã Chu Hoá
02. Xã Hy Cương
03. Xã Tiên Phú
04. Xã Phú Lộc
05. Xã Hà Thạch
 06. Xã Tiên Kiên
07. Xã Xuân Lũng
08. Xã Kim Đức
09. Thị trấn Phú Hộ
10. Thị trấn Phong Châu

01. Xã Phú Nham
02. Xã Trung Giáp
03. Xã Hạ Giáp
04. Xã Trị Quận
05. Xã Bảo Thanh
06. Xã Gia Thanh
07. Xã Phù Ninh
08. Xã An Đạo
09. Xã Thanh Đình
10. Xã Tiên Du

 

4. Thanh Ba

01. Xã Đồng Xuân
02. Xã Đông Thành
03. Xã Chí Tiên
04. Xã Ninh Dân
05. Thị trấn Thanh Ba

01. Xã Hanh Cù
02. Xã Yên Khê
03. Xã Phương Lĩnh
04. Xã Hoàng Cương
05. Xã Sơn Cương
06. Xã Thanh Xá
07. Xã Mạn Lạn
08. Xã Yên Nội

 

5. Hạ Hoà

01. Xã Đông Lâm
02. Xã Đan Phượng
03. Xã Minh Hạc

01. Xã Liên Phương
02. Xã Mai Tùng
03. Xã Chính Công
04. Xã Lang Sơn
05. Xã Vĩnh Chân

 

6. Sông Thao

01. Thị trấn Sông Thao

01. Xã Yên Tập
02. Xã Tuy Lộc
03. Xã Thanh Nga
04. Xã Phú Khê
05. Xã Phú Lạc
06. Xã Tình Cương

 

Toàn tỉnh

20 xã
5 thị trấn

43 xã

 

TỈNH VĨNH PHÚC


Huyện, thị xã

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Lập Thạch

01. Xã Xuân Lợi
02. Xã Đồng Thịnh
03. Xã Tử Du
04. Xã Bàn Giản
05. Xã Yên Thạch
06. Thị trấn Lập Thạch

 

 

Toàn tỉnh

5 xã
1 thị trấn

 

 

Các văn bản khác